Cmentarz

Zarządca cmentarza

Marcin Kupś
tel. 604 473 936
Biuro na cmentarzu czynne w godz. 8.00 – 13.00

Wyszukiwarka grobów na cmentarzu parafialnym: http://sip.geopoz.pl/sip/cmentarze/raport

Regulamin cmentarza

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Marii Vianneya w Poznaniu

 

1.

Cmentarz jest miejscem poświęconym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

2.

Cmentarzem zarządza Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Marii Vianneya na Sołaczu    w Poznaniu.

3.

Cmentarz jest otwarty:

w dni powszednie od godz. 8 do godz. 21 (od 15 kwietnia do 14 października) i od godz. 9 do godz. 19 (od 15 października do 14 kwietnia);

w niedziele i święta od godz. 9 do godz. 21 (od 15 kwietnia do 14 października) i od godz. 9 do godz. 19  (od 15 października do 14 kwietnia).

Przebywanie na cmentarzu w innym czasie jest zabronione.

4.

Pochówek osoby wyznania rzymskokatolickiego winien być dokonany z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących obrzędów pogrzebu katolickiego.

5.

Przy zgłaszaniu pochówku rodzina zmarłego obowiązana jest uzgodnić z  proboszczem parafii św. Jana Vianneya wybór firmy pogrzebowej.

6.

Prawo do opieki nad grobem i uprawnionej do dysponowania miejscem pochówku posiada osoba wpisana do Księgi Grobów. Tylko ta osoba może podejmować decyzję o nowym wykorzystaniu grobu i może tym miejscem pochówku dysponować. W celu uniknięcia ewentualnych sporów dotyczących dysponowania grobem, o każdej zmianie takiej osoby winien być powiadomiony Zarząd Cmentarza.

7.

Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w biurze parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Marii Vianneya w Poznaniu przy       ul. Podlaskiej 10.

8.

Jeżeli przed upływem 20 lat od dnia pochówku osoba opiekująca się grobem, nie wniesie opłaty za następne 20 lat, zarządca cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby. Nie dotyczy to grobów murowanych przeznaczonych do złożenia ciała więcej niż jednej osoby.

9.

Osobie opiekującej się grobem, która mimo upływu terminu nie zgłosiła zastrzeżenia i nie wniosła odpowiedniej opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie prawa dysponowania grobem, nawet jeśli grób utrzymywany jest w należytym stanie.

10.

Zarządca cmentarza nie ma obowiązku poszukiwania osób opiekujących się grobem i powiadamiania ich o uregulowanie opłaty.

11.

Wykaz grobów, które będą likwidowane, podany zostanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Cmentarza Parafialnego oraz na stronie internetowej www.jmv.archpoznan.pl na trzy miesiące przed ich likwidacją. Wykazy będą sporządzane począwszy od 1 listopada 2010 r.

12.

Na wszelkie prace budowlano-remontowe prowadzone na cmentarzu należy uzyskać pisemną zgodę Zarządcy Cmentarza. Dotyczy to w szczególności: pogrzebu, ekshumacji zwłok lub przeniesienie ich do innego grobu, ustawianie nagrobka, pomnika, usuwanie lub prostowanie jego elementów, sadzenie lub usuwanie krzewów i drzew, stawianie ławek i kwietników, wykonywanie chodników lub utwardzanie w inny sposób przejść przy grobach lub między grobami. Bez zgody lub wbrew negatywnej decyzji Zarządu Cmentarza elementy te będą rozebrane i usunięte na koszt osoby opiekującej się grobem.

13.

Parafia ma prawo pobierania opłat od firm pogrzebowych wykonujących swoją działalność na terenie cmentarza za korzystanie z miejsca, narzędzi, sprzętów lub urządzeń należących do parafii. Nie zezwala się bez zgody zarządcy cmentarza na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.

14.

Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza.

15.

Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu.

16.

Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza psów, kotów i innych zwierząt.

17.

Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

18.

Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków i grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.

19.

Regulamin przyjęty przez Parafialną Radę Duszpasterską i Ekonomiczną dnia 30 października 2010 r.

 

ks. Bogdan Reformat
proboszcz Parafii p.w. św. Jana Vianneya

ul. Podlaska 10
60- 623  Poznań